خرید و فروش زمین مسکونی در آستانه اشرفیه | پست ملک

فروش زمین مسکونی در پارک ساحلی آستانه اشرفیه
هر متر زمین: ۶ میلیون تومان
قیمت کل: ۸۲۹ میلیون تومان
فروش زمین مسکونی در پارک ساحلی آستانه اشرفیه
۱۴۳
زمین آستانه اشرفیه میدان امام رضا پشت آتشنشانی
هر متر زمین: ۴ میلیون تومان
قیمت کل: ۱ میلیارد تومان
زمین آستانه اشرفیه میدان امام رضا پشت آتشنشانی
۲۵۰
فروش زمین روستای چورکوچان آستانه اشرفیه
هر متر زمین:۶۶۲٬۲۵۱تومان
قیمت کل: ۲۹۹ میلیون تومان
فروش زمین روستای چورکوچان آستانه اشرفیه
۴۵۳
زمین در روستای نیاکو آستانه اشرفیه
هر متر زمین: ۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۵۳۷ میلیون تومان
زمین در روستای نیاکو آستانه اشرفیه
۲۱۵
زمین سند تک برگ بر جاده اصلی آستانه به زیباکنار
هر متر زمین:۴۸۰٬۹۷۱تومان
قیمت کل: ۴/۸ میلیارد تومان
زمین سند تک برگ بر جاده اصلی آستانه به زیباکنار
۹۹۸۰
زمین مسکونی سوخته کوه
هر متر زمین: ۵ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۵ میلیارد تومان
زمین مسکونی سوخته کوه
۳۲۰
زمین مسکونی آستانه اشرفیه
هر متر زمین: ۴ میلیون تومان
قیمت کل: ۳ میلیارد تومان
زمین مسکونی آستانه اشرفیه
۶۸۰
فروش ۳۰۰متر مربع زمین مسکونی در سوخته کوه
هر متر زمین: ۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۸۱۰ میلیون تومان
فروش ۳۰۰متر مربع زمین مسکونی در سوخته کوه
۳۰۰
زمین ۳۵۰متری مسکونی نازکسرا
هر متر زمین: ۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۹۰۰ میلیون تومان
زمین ۳۵۰متری مسکونی نازکسرا
۳۵۰
زمین مسکونی ۱۱۰۰ متری در محدوده آستانه اشرفیه
هر متر زمین: ۲ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۴ میلیارد تومان
زمین مسکونی ۱۱۰۰ متری در محدوده آستانه اشرفیه
۱۱۰۰