خرید و فروش آپارتمان، پنت هاوس، برج نوساز و کارکرده در ملک‌شهر اصفهان | پست ملک

آپارتمان نوساز لوکس در ملک شهر اصفهان
هر متر: ۲۶ میلیون تومان
قیمت کل: ۳/۷ میلیارد تومان
در ملک‌شهر
آپارتمان نوساز لوکس در ملک شهر اصفهان
۳نوساز۱۴۰
آپارتمان ۲ خوابه در ملک شهر اصفهان
هر متر: ۲۰ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۱ میلیارد تومان
در ملک‌شهر
آپارتمان ۲ خوابه در ملک شهر اصفهان
۲۱۴ ساله۱۰۳
آپارتمان هفده شهریور ملک شهر
هر متر: ۲۵ میلیون تومان
قیمت کل: ۳/۳ میلیارد تومان
در ملک‌شهر
آپارتمان هفده شهریور ملک شهر
۳۶ ساله۱۳۵
آپارتمان دو خوابه در ملک‌ شهر اصفهان
هر متر: ۱۵ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۴ میلیارد تومان
در ملک‌شهر
آپارتمان دو خوابه در ملک‌ شهر اصفهان
۲۲۰ ساله۹۵
آپارتمان ۲خوابه در شهید صادقیان ملک شهر
هر متر: ۲۰ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۶ میلیارد تومان
در ملک‌شهر
آپارتمان ۲خوابه در شهید صادقیان ملک شهر
۲۱۶ ساله۸۰
آپارتمان ۳خوابه در ملک شهر بین مطهری و رباط ۳
هر متر: ۲۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۴/۲ میلیارد تومان
در ملک‌شهر
آپارتمان ۳خوابه در ملک شهر بین مطهری و رباط ۳
۳۳ ساله۱۸۵
آپارتمان ۱۰۰متر ۳خوابه ملک‌شهر شهید یاسین
هر متر: ۲۵ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۵ میلیارد تومان
در ملک‌شهر
آپارتمان ۱۰۰متر ۳خوابه ملک‌شهر شهید یاسین
۳۸ ساله۱۰۰
آپارتمان ۳خوابه در ملک شهر خیابان انقلاب اسلامی
هر متر: ۲۸ میلیون تومان
قیمت کل: ۴/۹ میلیارد تومان
در ملک‌شهر
آپارتمان ۳خوابه در ملک شهر خیابان انقلاب اسلامی
۳نوساز۱۷۷
آپارتمان ۵۸متر یک خوابه در اصفهان ملک‌ شهر
هر متر: ۲۰ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۲ میلیارد تومان
در ملک‌شهر
آپارتمان ۵۸متر یک خوابه در اصفهان ملک‌ شهر
۱۲ ساله۵۸
آپارتمان سه خواب در ملک شهر خیابان مفتح
هر متر: ۱۴ میلیون تومان
قیمت کل: ۲ میلیارد تومان
در ملک‌شهر
آپارتمان سه خواب در ملک شهر خیابان مفتح
۳۱۰ ساله۱۵۰
آپارتمان ۲خوابه در ملک شهر اصفهان خیابان مفتح
هر متر: ۱۷ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۴ میلیارد تومان
در ملک‌شهر
آپارتمان ۲خوابه در ملک شهر اصفهان خیابان مفتح
۲۱۸ ساله۸۱
آپارتمان ۷۳ متر در ملک شهر خیابان انقلاب
هر متر: ۲۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۷ میلیارد تومان
در ملک‌شهر
آپارتمان ۷۳ متر در ملک شهر خیابان انقلاب
۲۶ ساله۷۳
آپارتمان ۷۷ متر در ملک شهر خیابان آزادگان
هر متر: ۱۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۹۶۴ میلیون تومان
در ملک‌شهر
آپارتمان ۷۷ متر در ملک شهر خیابان آزادگان
۱۱۴ ساله۷۷
آپارتمان ۱۰۴ متری در ملک شهر ۱۷ شهریور
هر متر: ۲۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۴ میلیارد تومان
در ملک‌شهر
آپارتمان ۱۰۴ متری در ملک شهر ۱۷ شهریور
۲۱ ساله۱۰۴
آپارتمان ۱۰۴ متر در ۱۷ شهریور ملک شهر
هر متر: ۲۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۴ میلیارد تومان
در ملک‌شهر
آپارتمان ۱۰۴ متر در ۱۷ شهریور ملک شهر
۲۱ ساله۱۰۴
آپارتمان ۱۱۴ متری ملک شهر
هر متر: ۱۹ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۲ میلیارد تومان
در ملک‌شهر
آپارتمان ۱۱۴ متری ملک شهر
۲۴ ساله۱۱۴
آپارتمان ۱۱۷ متری دوخوابه ملک شهر
هر متر: ۱۹ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۲ میلیارد تومان
در ملک‌شهر
آپارتمان ۱۱۷ متری دوخوابه ملک شهر
۲۷ ساله۱۱۷
آپارتمان ۷۳ متر ۶ واحدی ملک شهر
هر متر: ۲۲ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۶ میلیارد تومان
در ملک‌شهر
آپارتمان ۷۳ متر ۶ واحدی ملک شهر
۲۶ ساله۷۳
آپارتمان ۲خوابه با همه امکانات مدرن
هر متر: ۲۰ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۱ میلیارد تومان
در ملک‌شهر
آپارتمان ۲خوابه با همه امکانات مدرن
۲۴ ساله۱۰۵