خرید و فروش آپارتمان، پنت هاوس، برج نوساز و کارکرده در نگارستان اصفهان | پست ملک

آپارتمان ۲ خوابه در اصفهان، نگارستان
هر متر: ۲۵ میلیون تومان
قیمت کل: ۳/۴ میلیارد تومان
در نگارستان
آپارتمان ۲ خوابه در اصفهان، نگارستان
۲۱ ساله۱۳۸
آپارتمان دو خوابه نگارستان اصفهان
هر متر: ۲۵ میلیون تومان
قیمت کل: ۳/۴ میلیارد تومان
در نگارستان
آپارتمان دو خوابه نگارستان اصفهان
۲۱ ساله۱۳۸
آپارتمان نگارستان، بلوار علم الهدی
هر متر: ۲۴ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۵ میلیارد تومان
در نگارستان
آپارتمان نگارستان، بلوار علم الهدی
۲۴ ساله۱۰۵
آپارتمان نگارستان محمد باقر حکیم
هر متر: ۲۴ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۳ میلیارد تومان
در نگارستان
آپارتمان نگارستان محمد باقر حکیم
۲۳ ساله۹۸
آپارتمان کیلید نخورده نگارستان اصفهان
هر متر: ۲۷ میلیون تومان
قیمت کل: ۴/۵ میلیارد تومان
در نگارستان
آپارتمان کیلید نخورده نگارستان اصفهان
۳نوساز۱۷۰
فروش آپارتمان در نگارستان یک خوابه
هر متر: ۱۹ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۲ میلیارد تومان
در نگارستان
فروش آپارتمان در نگارستان یک خوابه
۱۳ ساله۶۳
آپارتمان ۹۵ متر دو خوابه نگارستان
هر متر: ۲۰ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۹ میلیارد تومان
در نگارستان
آپارتمان ۹۵ متر دو خوابه نگارستان
۲۶ ساله۹۵
آپارتمان ۱۴۸متری ۳ خوابه نگارستان اصفهان
هر متر: ۲۷ میلیون تومان
قیمت کل: ۴ میلیارد تومان
در نگارستان
آپارتمان ۱۴۸متری ۳ خوابه نگارستان اصفهان
۳۱ ساله۱۴۸
آپارتمان ۱۵۴ متری دو کله نور رباط سوم
هر متر: ۲۰ میلیون تومان
قیمت کل: ۳ میلیارد تومان
در نگارستان
آپارتمان ۱۵۴ متری دو کله نور رباط سوم
۳۸ ساله۱۵۴
آپارتمان ۱۳۰متر ۳ خوابه جنوبی ط۴ رباط سوم
هر متر: ۲۲ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۸ میلیارد تومان
در نگارستان
آپارتمان ۱۳۰متر ۳ خوابه جنوبی ط۴ رباط سوم
۳۶ ساله۱۳۰