خرید و فروش زمین مسکونی در جاده رشت به فومن رشت | پست ملک

فروش زمین ۱۶۶ متری مسکونی رشت جاده فومن
هر متر زمین: ۴ میلیون تومان
قیمت کل: ۶۹۹ میلیون تومان
در جاده رشت به فومن
فروش زمین ۱۶۶ متری مسکونی رشت جاده فومن
۱۶۶ متر
فروش زمین رشت جاده فومن . گلاشم
هر متر زمین:۹۶۳٬۸۵۵تومان
قیمت کل: ۸ میلیارد تومان
در جاده رشت به فومن
فروش زمین رشت جاده فومن . گلاشم
۸۳۰۰ متر
زمین روستایی جاده فومن به رشت - روستای کلاشم
هر متر زمین: ۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۶۴۹ میلیون تومان
در جاده رشت به فومن
زمین روستایی جاده فومن به رشت - روستای کلاشم
۲۵۸ متر
زمین قسطی کاربری مسکونی تهرانی نشین
هر متر زمین: ۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۳۷۴ میلیون تومان
در جاده رشت به فومن
زمین قسطی کاربری مسکونی تهرانی نشین
۱۴۲ متر
زمین سنددار در جاده رشت به فومن
هر متر زمین: ۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۶۴۹ میلیون تومان
در جاده رشت به فومن
زمین سنددار در جاده رشت به فومن
۲۱۰ متر
زمین مسکونی بر آسفالته با تمامه امتیازات
هر متر زمین: ۲ میلیون تومان
قیمت کل: ۳۲۰ میلیون تومان
در جاده رشت به فومن
زمین مسکونی بر آسفالته با تمامه امتیازات
۲۱۲ متر
زمین در پسیخان جاده رشت فومن
هر متر زمین: ۲ میلیون تومان
قیمت کل: ۷۵۰ میلیون تومان
در جاده رشت به فومن
زمین  در پسیخان جاده رشت  فومن
۳۳۳ متر
زمین مسکونی ، ۱۳۲ متر ، احمدگوراب
هر متر زمین: ۵ میلیون تومان
قیمت کل: ۶۶۰ میلیون تومان
در جاده رشت به فومن
زمین مسکونی ، ۱۳۲ متر ، احمدگوراب
۱۳۲ متر