پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در مناطق مختلف آمل

استان مازندران

متوسط قیمت زمین در محدوده‌های مختلف آمل بر روی نقشه

قیمت‌ها با پنج رنگ مختلف از رنگ سبز (ارزانترین) تا رنگ قرمز (گرانترین) بر روی نقشه آمل مشخص شده‌اند.

تحلیل نموداری قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در آمل

تحلیل حداکثر و حداقل قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در آمل

گرانترین قیمت ثبت شده زمین در آمل:

  • قیمت ثبت شده: هر متر مربع زمین ۱۸.۰۰ میلیون تومان
  • محدوده: بلوار آزادگان
  • زمان ثبت: اسفند ۱۴۰۲

ارزانترین قیمت ثبت شده زمین در آمل:

  • قیمت ثبت شده: هر متر مربع زمین ۱.۴۵ میلیون تومان
  • محدوده: جاده آمل به محمود آباد
  • زمان ثبت: مرداد ۱۴۰۲

آنالیز میانگین قیمت زمین در مناطق مختلف آمل

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در مناطق مختلف آمل در ماه‌های مختلف
محدودهمیانگین قیمت میلیون تومان
میانگین قیمت زمین در امامزاده عبدالله۱.۷
میانگین قیمت زمین در جاده دریا۳.۰
میانگین قیمت زمین در جاده آمل به محمود آباد۳.۴
میانگین قیمت زمین در بایجان۴.۳
میانگین قیمت زمین در چلاو۴.۴
میانگین قیمت زمین در مدرس۵.۰
میانگین قیمت زمین در خیابان امام خمینی(هراز )۵.۰
میانگین قیمت زمین در جاده آمل به تهران۶.۱
میانگین قیمت زمین در خیابان نور۷.۵
میانگین قیمت زمین در بلوار بسیج۱۲.۰
میانگین قیمت زمین در بلوار آزادگان۱۸.۰