پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در مناطق مختلف بابل

استان مازندران

متوسط قیمت زمین در محدوده‌های مختلف بابل بر روی نقشه

قیمت‌ها با پنج رنگ مختلف از رنگ سبز (ارزانترین) تا رنگ قرمز (گرانترین) بر روی نقشه بابل مشخص شده‌اند.

تحلیل نموداری قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در بابل

تحلیل حداکثر و حداقل قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در بابل

گرانترین قیمت ثبت شده زمین در بابل:

  • قیمت ثبت شده: هر متر مربع زمین ۲۸۰۰۰.۰۰ میلیون تومان
  • محدوده: جاده بابل به قائمشهر
  • زمان ثبت: خرداد ۱۴۰۲

ارزانترین قیمت ثبت شده زمین در بابل:

  • قیمت ثبت شده: هر متر مربع زمین ۱.۵۲ میلیون تومان
  • محدوده: جاده بابل به قائمشهر
  • زمان ثبت: بهمن ۱۴۰۲

آنالیز میانگین قیمت زمین در مناطق مختلف بابل

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در مناطق مختلف بابل در ماه‌های مختلف
محدودهمیانگین قیمت میلیون تومان
میانگین قیمت زمین در درویش خاک پایین۳.۰
میانگین قیمت زمین در زرگرمحله۳.۱
میانگین قیمت زمین در شهرک گوهردشت۴.۰
میانگین قیمت زمین در گتاب۶.۱
میانگین قیمت زمین در میدان امام حسین۷.۵
میانگین قیمت زمین در جاده بابل به قائمشهر۱۴۰۰۰.۸