پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در آهودشت چمستان

استان مازندران

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در آهودشت چمستان

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در آهودشت چمستان

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در آهودشت چمستان در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در آهودشت در مهر ۱۴۰۲۲۲۸.۴ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در آهودشت در دی ۱۴۰۲۴.۵ میلیون تومانضعیف