پست ملک
cart payment imageتماس با ما

تحلیل قیمت زمین در لاویج چمستان

استان مازندران

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در لاویج چمستان

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در لاویج چمستان

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در لاویج چمستان در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در لاویج در مرداد ۱۴۰۱۳.۵ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در لاویج در آذر ۱۴۰۱۵.۴ میلیون تومانضعیف