پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در خوریه نور

استان مازندران

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در خوریه نور

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در خوریه نور

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در خوریه نور در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در خوریه در مرداد ۱۴۰۱۸.۴ میلیون تومانضعیف