مشاورین املاک شهر ساری

یاسر اسفندیار

فرح آباد ( جاده دریا )
آژانس مشاورین املاک لَزور
۶

حسین احمدیان دیوکتی

بلوار کشاورز
آژانس احمدیان
۳

مهدی تقوی

فرح آباد ( جاده دریا )
مشاور آزاد
۲

مهدی اسفندیار

مشاور آزاد
۱

حسین مقدمی سورکی

سلمان فارسی
مشاور آزاد
۱

طالب معصومی

سلمان فارسی
مشاور آزاد
۱

پرواز پناهی

فرح آباد ( جاده دریا )
مشاور آزاد
۱

حیدر نصیریان

بلوار امام رضا
مشاور آزاد
۱

محمدحسین کاظمی

کارمندان
مشاور آزاد
۰

سینا زارع حمیدی

فرح آباد ( جاده دریا )
آژانس پردیس
۰

مصطفی نجفی

بلوار کشاورز
مشاور آزاد
۰