پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در امیر مازندرانی بابلسر

استان مازندران

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در امیر مازندرانی بابلسر

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در امیر مازندرانی بابلسر

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در امیر مازندرانی بابلسر در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در امیر مازندرانی در اسفند ۱۴۰۲۴۵.۰ میلیون تومانضعیف