پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در مناطق مختلف بابلسر

استان مازندران

متوسط قیمت زمین در محدوده‌های مختلف بابلسر بر روی نقشه

قیمت‌ها با پنج رنگ مختلف از رنگ سبز (ارزانترین) تا رنگ قرمز (گرانترین) بر روی نقشه بابلسر مشخص شده‌اند.

تحلیل نموداری قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در بابلسر

تحلیل حداکثر و حداقل قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در بابلسر

گرانترین قیمت ثبت شده زمین در بابلسر:

  • قیمت ثبت شده: هر متر مربع زمین ۲۳.۰۰ میلیون تومان
  • محدوده: كرفون
  • زمان ثبت: دی ۱۴۰۲

ارزانترین قیمت ثبت شده زمین در بابلسر:

  • قیمت ثبت شده: هر متر مربع زمین ۳.۵۰ میلیون تومان
  • محدوده: اوجاکسر
  • زمان ثبت: آبان ۱۴۰۲

آنالیز میانگین قیمت زمین در مناطق مختلف بابلسر

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در مناطق مختلف بابلسر در ماه‌های مختلف
محدودهمیانگین قیمت میلیون تومان
میانگین قیمت زمین در اوجاکسر۳.۵
میانگین قیمت زمین در بهنمیر۷.۰
میانگین قیمت زمین در امام زاده ابراهیم۷.۵
میانگین قیمت زمین در بلوار ذوالفقاری۸.۱
میانگین قیمت زمین در خیابان بهشتی۸.۷
میانگین قیمت زمین در بلوار ساحلی۱۱.۹
میانگین قیمت زمین در خیابان امام خمینی۱۲.۰
میانگین قیمت زمین در كرفون۱۴.۳
میانگین قیمت زمین در شهرک قائم۱۴.۸