پست ملک

تحلیل قیمت زمین در مناطق مختلف بابلسر

استان مازندران

متوسط قیمت زمین در محدوده‌های مختلف بابلسر بر روی نقشه

قیمت‌ها با پنج رنگ مختلف از رنگ سبز (ارزانترین) تا رنگ قرمز (گرانترین) بر روی نقشه بابلسر مشخص شده‌اند.

تحلیل نموداری قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در بابلسر

تحلیل حداکثر و حداقل قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در بابلسر

گرانترین قیمت ثبت شده زمین در بابلسر:

  • قیمت ثبت شده: هر متر مربع زمین ۱۴.۸۱ میلیون تومان
  • محدوده: شهرک قائم
  • زمان ثبت: شهریور ۱۴۰۱

ارزانترین قیمت ثبت شده زمین در بابلسر:

  • قیمت ثبت شده: هر متر مربع زمین ۷.۰۱ میلیون تومان
  • محدوده: بلوار ذوالفقاری
  • زمان ثبت: مهر ۱۴۰۱

آنالیز میانگین قیمت زمین در مناطق مختلف بابلسر

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در مناطق مختلف بابلسر در ماه‌های مختلف
محدودهمیانگین قیمت میلیون تومان
میانگین قیمت زمین در امام زاده ابراهیم۷.۵
میانگین قیمت زمین در بلوار ذوالفقاری۸.۱
میانگین قیمت زمین در خیابان بهشتی۸.۷
میانگین قیمت زمین در بلوار ساحلی۱۱.۹
میانگین قیمت زمین در شهرک قائم۱۴.۸