پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در كرفون بابلسر

استان مازندران

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در كرفون بابلسر

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در كرفون بابلسر

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در كرفون بابلسر در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در كرفون در شهریور ۱۴۰۲۵.۰ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در كرفون در دی ۱۴۰۲۲۳.۰ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در كرفون در بهمن ۱۴۰۲۱۵.۰ میلیون تومانضعیف