پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در شهرک قائم بابلسر

استان مازندران

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در شهرک قائم بابلسر

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در شهرک قائم بابلسر

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در شهرک قائم بابلسر در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در شهرک قائم در شهریور ۱۴۰۱۱۴.۸ میلیون تومانضعیف