پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در بهنمیر بابلسر

استان مازندران

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در بهنمیر بابلسر

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در بهنمیر بابلسر

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در بهنمیر بابلسر در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در بهنمیر در دی ۱۴۰۲۷.۰ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در بهنمیر در فروردین ۱۴۰۳۴.۰ میلیون تومانضعیف