پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در خیابان امام خمینی بابلسر

استان مازندران

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در خیابان امام خمینی بابلسر

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در خیابان امام خمینی بابلسر

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در خیابان امام خمینی بابلسر در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در خیابان امام خمینی در آبان ۱۴۰۲۱۲.۰ میلیون تومانضعیف