پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در بلوار ساحلی بابلسر

استان مازندران

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در بلوار ساحلی بابلسر

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در بلوار ساحلی بابلسر

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در بلوار ساحلی بابلسر در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در بلوار ساحلی در شهریور ۱۴۰۱۱۴.۰ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در بلوار ساحلی در آبان ۱۴۰۱۹.۸ میلیون تومانضعیف