پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در خیابان بهشتی بابلسر

استان مازندران

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در خیابان بهشتی بابلسر

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در خیابان بهشتی بابلسر

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در خیابان بهشتی بابلسر در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در خیابان بهشتی در مهر ۱۴۰۱۹.۴ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در خیابان بهشتی در آبان ۱۴۰۱۸.۰ میلیون تومانضعیف