پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در بلوار ذوالفقاری بابلسر

استان مازندران

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در بلوار ذوالفقاری بابلسر

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در بلوار ذوالفقاری بابلسر

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در بلوار ذوالفقاری بابلسر در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در بلوار ذوالفقاری در مهر ۱۴۰۱۷.۰ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در بلوار ذوالفقاری در آبان ۱۴۰۱۹.۳ میلیون تومانضعیف