پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در اوجاکسر بابلسر

استان مازندران

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در اوجاکسر بابلسر

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در اوجاکسر بابلسر

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در اوجاکسر بابلسر در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در اوجاکسر در آبان ۱۴۰۲۳.۵ میلیون تومانضعیف