پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در امام زاده ابراهیم بابلسر

استان مازندران

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در امام زاده ابراهیم بابلسر

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در امام زاده ابراهیم بابلسر

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در امام زاده ابراهیم بابلسر در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در امام زاده ابراهیم در شهریور ۱۴۰۱۷.۵ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در امام زاده ابراهیم در مهر ۱۴۰۱۷.۵ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در امام زاده ابراهیم در اسفند ۱۴۰۲۴.۸ میلیون تومانضعیف