پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در خیابان سیزده‌ آبان چابکسر

استان گیلان

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در خیابان سیزده‌ آبان چابکسر

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در خیابان سیزده‌ آبان چابکسر

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در خیابان سیزده‌ آبان چابکسر در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در خیابان سیزده‌ آبان در شهریور ۱۴۰۱۱۴.۰ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در خیابان سیزده‌ آبان در آبان ۱۴۰۱۱۰.۰ میلیون تومانضعیف