پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در مناطق مختلف چابکسر

استان گیلان

متوسط قیمت زمین در محدوده‌های مختلف چابکسر بر روی نقشه

قیمت‌ها با پنج رنگ مختلف از رنگ سبز (ارزانترین) تا رنگ قرمز (گرانترین) بر روی نقشه چابکسر مشخص شده‌اند.

تحلیل نموداری قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در چابکسر

تحلیل حداکثر و حداقل قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در چابکسر

گرانترین قیمت ثبت شده زمین در چابکسر:

  • قیمت ثبت شده: هر متر مربع زمین ۴۰۰۰.۰۰ میلیون تومان
  • محدوده: فکجور
  • زمان ثبت: دی ۱۴۰۲

ارزانترین قیمت ثبت شده زمین در چابکسر:

  • قیمت ثبت شده: هر متر مربع زمین ۵.۰۰ میلیون تومان
  • محدوده: اوشیان
  • زمان ثبت: تیر ۱۴۰۱

آنالیز میانگین قیمت زمین در مناطق مختلف چابکسر

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در مناطق مختلف چابکسر در ماه‌های مختلف
محدودهمیانگین قیمت میلیون تومان
میانگین قیمت زمین در خیابان استقلال۸.۰
میانگین قیمت زمین در توسکا محله۸.۱
میانگین قیمت زمین در بند بن قاسم آباد۸.۱
میانگین قیمت زمین در خیابان سیزده‌ آبان۱۲.۰
میانگین قیمت زمین در اوشیان۱۲.۸
میانگین قیمت زمین در خیابان شهدا۵۰.۰
میانگین قیمت زمین در فکجور۴۰۰۰.۰