پست ملک
cart payment imageتماس با ما

تحلیل قیمت زمین در خیابان استقلال چابکسر

استان گیلان

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در خیابان استقلال چابکسر

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در خیابان استقلال چابکسر

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در خیابان استقلال چابکسر در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در خیابان استقلال در شهریور ۱۴۰۱۸.۹ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در خیابان استقلال در بهمن ۱۴۰۱۷.۱ میلیون تومانضعیف