پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در خیابان شهدا چابکسر

استان گیلان

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در خیابان شهدا چابکسر

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در خیابان شهدا چابکسر

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در خیابان شهدا چابکسر در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در خیابان شهدا در مهر ۱۴۰۲۵۰.۰ میلیون تومانضعیف