پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در رینگ دوم چالوس چالوس

استان مازندران

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در رینگ دوم چالوس چالوس

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در رینگ دوم چالوس چالوس

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در رینگ دوم چالوس چالوس در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در رینگ دوم چالوس در مرداد ۱۴۰۱۱۰.۰ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در رینگ دوم چالوس در آبان ۱۴۰۱۶۳.۸ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در رینگ دوم چالوس در آذر ۱۴۰۲۳.۳ میلیون تومانضعیف