پست ملک

تحلیل قیمت زمین در مناطق مختلف چالوس

استان مازندران

متوسط قیمت زمین در محدوده‌های مختلف چالوس بر روی نقشه

قیمت‌ها با پنج رنگ مختلف از رنگ سبز (ارزانترین) تا رنگ قرمز (گرانترین) بر روی نقشه چالوس مشخص شده‌اند.

تحلیل نموداری قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در چالوس

تحلیل حداکثر و حداقل قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در چالوس

گرانترین قیمت ثبت شده زمین در چالوس:

  • قیمت ثبت شده: هر متر مربع زمین ۶۳.۸۳ میلیون تومان
  • محدوده: رینگ دوم چالوس
  • زمان ثبت: آبان ۱۴۰۱

ارزانترین قیمت ثبت شده زمین در چالوس:

  • قیمت ثبت شده: هر متر مربع زمین ۴.۴۹ میلیون تومان
  • محدوده: سینوا
  • زمان ثبت: شهریور ۱۴۰۱

آنالیز میانگین قیمت زمین در مناطق مختلف چالوس

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در مناطق مختلف چالوس در ماه‌های مختلف
محدودهمیانگین قیمت میلیون تومان
میانگین قیمت زمین در تازه آباد۶.۴
میانگین قیمت زمین در سینوا۷.۲
میانگین قیمت زمین در جاده زوات۷.۳
میانگین قیمت زمین در هیچرود۸.۱
میانگین قیمت زمین در امام رود۸.۸
میانگین قیمت زمین در نمک آبرود۸.۹
میانگین قیمت زمین در بلوار امام رضا۹.۴
میانگین قیمت زمین در گیل کلا۱۰.۰
میانگین قیمت زمین در کریم‌آباد۱۳.۲
میانگین قیمت زمین در رادیو دریا۲۶.۰
میانگین قیمت زمین در خط هشت (ساحل آرام)۲۶.۲
میانگین قیمت زمین در خیابان امام خمینی۳۳.۳
میانگین قیمت زمین در رینگ دوم چالوس۳۶.۹