پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در مناطق مختلف چالوس

استان مازندران

متوسط قیمت زمین در محدوده‌های مختلف چالوس بر روی نقشه

قیمت‌ها با پنج رنگ مختلف از رنگ سبز (ارزانترین) تا رنگ قرمز (گرانترین) بر روی نقشه چالوس مشخص شده‌اند.

تحلیل نموداری قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در چالوس

تحلیل حداکثر و حداقل قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در چالوس

گرانترین قیمت ثبت شده زمین در چالوس:

  • قیمت ثبت شده: هر متر مربع زمین ۶۳.۸۳ میلیون تومان
  • محدوده: رینگ دوم چالوس
  • زمان ثبت: آبان ۱۴۰۱

ارزانترین قیمت ثبت شده زمین در چالوس:

  • قیمت ثبت شده: هر متر مربع زمین ۱.۰۰ میلیون تومان
  • محدوده: دلم جاده کجور
  • زمان ثبت: مهر ۱۴۰۲

آنالیز میانگین قیمت زمین در مناطق مختلف چالوس

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در مناطق مختلف چالوس در ماه‌های مختلف
محدودهمیانگین قیمت میلیون تومان
میانگین قیمت زمین در دلم جاده کجور۳.۵
میانگین قیمت زمین در کلاچان۵.۰
میانگین قیمت زمین در آزاد راه چالوس۶.۰
میانگین قیمت زمین در جاده زوات۶.۹
میانگین قیمت زمین در بلوار امام رضا۷.۲
میانگین قیمت زمین در سینوا۷.۲
میانگین قیمت زمین در تازه آباد۸.۳
میانگین قیمت زمین در گیل کلا۹.۷
میانگین قیمت زمین در چاخانی۱۰.۰
میانگین قیمت زمین در امام رود۱۰.۷
میانگین قیمت زمین در هیچرود۱۱.۶
میانگین قیمت زمین در نمک آبرود۱۳.۶
میانگین قیمت زمین در کریم‌آباد۱۴.۵
میانگین قیمت زمین در رادیو دریا۲۰.۴
میانگین قیمت زمین در خط هشت (ساحل آرام)۲۱.۵
میانگین قیمت زمین در فرج آباد۲۳.۰
میانگین قیمت زمین در رینگ دوم چالوس۲۵.۷
میانگین قیمت زمین در خیابان امام خمینی۳۳.۳
میانگین قیمت زمین در نورسر۵۰.۰