پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در تازه آباد چالوس

استان مازندران

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در تازه آباد چالوس

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در تازه آباد چالوس

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در تازه آباد چالوس در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در تازه آباد در مرداد ۱۴۰۱۵.۵ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در تازه آباد در آذر ۱۴۰۱۷.۳ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در تازه آباد در تیر ۱۴۰۲۵.۴ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در تازه آباد در اسفند ۱۴۰۲۱۵.۰ میلیون تومانضعیف