پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در امام رود چالوس

استان مازندران

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در امام رود چالوس

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در امام رود چالوس

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در امام رود چالوس در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در امام رود در مرداد ۱۴۰۱۸.۸ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در امام رود در آبان ۱۴۰۲۱۳.۴ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در امام رود در دی ۱۴۰۲۱۰.۰ میلیون تومانضعیف