پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در خیابان امام خمینی چالوس

استان مازندران

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در خیابان امام خمینی چالوس

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در خیابان امام خمینی چالوس

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در خیابان امام خمینی چالوس در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در خیابان امام خمینی در شهریور ۱۴۰۱۳۳.۳ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در خیابان امام خمینی در مهر ۱۴۰۱۳۳.۳ میلیون تومانضعیف