پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در گیل کلا چالوس

استان مازندران

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در گیل کلا چالوس

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در گیل کلا چالوس

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در گیل کلا چالوس در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در گیل کلا در شهریور ۱۴۰۱۱۰.۰ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در گیل کلا در مهر ۱۴۰۱۱۰.۰ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در گیل کلا در آذر ۱۴۰۲۱۱.۳ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در گیل کلا در فروردین ۱۴۰۳۷.۷ میلیون تومانضعیف