پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در خط هشت (ساحل آرام) چالوس

استان مازندران

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در خط هشت (ساحل آرام) چالوس

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در خط هشت (ساحل آرام) چالوس

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در خط هشت (ساحل آرام) چالوس در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در خط هشت (ساحل آرام) در مرداد ۱۴۰۱۲۹.۱ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در خط هشت (ساحل آرام) در مهر ۱۴۰۱۲۳.۳ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در خط هشت (ساحل آرام) در فروردین ۱۴۰۲۱۲.۲ میلیون تومانضعیف