پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در نمک آبرود چالوس

استان مازندران

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در نمک آبرود چالوس

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در نمک آبرود چالوس

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در نمک آبرود چالوس در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در نمک آبرود در مرداد ۱۴۰۱۸.۹ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در نمک آبرود در مهر ۱۴۰۲۱۲.۰ میلیون تومانضعیف