پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در بلوار امام رضا چالوس

استان مازندران

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در بلوار امام رضا چالوس

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در بلوار امام رضا چالوس

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در بلوار امام رضا چالوس در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در بلوار امام رضا در مرداد ۱۴۰۱۹.۹ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در بلوار امام رضا در مهر ۱۴۰۱۹.۰ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در بلوار امام رضا در مهر ۱۴۰۲۲.۶ میلیون تومانضعیف