پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در هیچرود چالوس

استان مازندران

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در هیچرود چالوس

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در هیچرود چالوس

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در هیچرود چالوس در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در هیچرود در مرداد ۱۴۰۱۵.۷ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در هیچرود در شهریور ۱۴۰۱۱۰.۵ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در هیچرود در آبان ۱۴۰۲۱۸.۵ میلیون تومانضعیف