پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در کریم‌آباد چالوس

استان مازندران

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در کریم‌آباد چالوس

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در کریم‌آباد چالوس

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در کریم‌آباد چالوس در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در کریم‌آباد در مرداد ۱۴۰۱۱۳.۰ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در کریم‌آباد در مهر ۱۴۰۱۱۳.۳ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در کریم‌آباد در مرداد ۱۴۰۲۱۷.۱ میلیون تومانضعیف