پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در سینوا چالوس

استان مازندران

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در سینوا چالوس

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در سینوا چالوس

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در سینوا چالوس در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در سینوا در مرداد ۱۴۰۱۷.۰ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در سینوا در شهریور ۱۴۰۱۴.۵ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در سینوا در مهر ۱۴۰۱۱۰.۰ میلیون تومانضعیف