پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در رادیو دریا چالوس

استان مازندران

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در رادیو دریا چالوس

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در رادیو دریا چالوس

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در رادیو دریا چالوس در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در رادیو دریا در مرداد ۱۴۰۱۲۷.۱ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در رادیو دریا در آذر ۱۴۰۱۲۵.۰ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در رادیو دریا در آبان ۱۴۰۲۹.۰ میلیون تومانضعیف