پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در جاده زوات چالوس

استان مازندران

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در جاده زوات چالوس

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در جاده زوات چالوس

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در جاده زوات چالوس در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در جاده زوات در مرداد ۱۴۰۱۶.۶ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در جاده زوات در مهر ۱۴۰۱۸.۰ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در جاده زوات در دی ۱۴۰۲۶.۰ میلیون تومانضعیف