پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در مناطق مختلف اصفهان

استان اصفهان

متوسط قیمت زمین در محدوده‌های مختلف اصفهان بر روی نقشه

قیمت‌ها با پنج رنگ مختلف از رنگ سبز (ارزانترین) تا رنگ قرمز (گرانترین) بر روی نقشه اصفهان مشخص شده‌اند.

تحلیل نموداری قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در اصفهان

تحلیل حداکثر و حداقل قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در اصفهان

گرانترین قیمت ثبت شده زمین در اصفهان:

  • قیمت ثبت شده: هر متر مربع زمین ۳۸.۰۰ میلیون تومان
  • محدوده: تیران
  • زمان ثبت: آبان ۱۴۰۲

ارزانترین قیمت ثبت شده زمین در اصفهان:

  • قیمت ثبت شده: هر متر مربع زمین ۰.۸۲ میلیون تومان
  • محدوده: زیار
  • زمان ثبت: تیر ۱۴۰۲

آنالیز میانگین قیمت زمین در مناطق مختلف اصفهان

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در مناطق مختلف اصفهان در ماه‌های مختلف
محدودهمیانگین قیمت میلیون تومان
میانگین قیمت زمین در زیار۱.۲
میانگین قیمت زمین در اصفهانک۵.۰
میانگین قیمت زمین در جروکان۱۳.۰
میانگین قیمت زمین در تیران۲۴.۰