پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در زیار اصفهان

استان اصفهان

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در زیار اصفهان

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در زیار اصفهان

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در زیار اصفهان در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در زیار در تیر ۱۴۰۲۰.۸ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در زیار در مهر ۱۴۰۲۱.۵ میلیون تومانضعیف