پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در شهر جدید هشتگرد کرج

استان البرز

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در شهر جدید هشتگرد کرج

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در شهر جدید هشتگرد کرج

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در شهر جدید هشتگرد کرج در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در شهر جدید هشتگرد در مهر ۱۴۰۲۱۰.۳ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در شهر جدید هشتگرد در آبان ۱۴۰۲۳.۳ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در شهر جدید هشتگرد در دی ۱۴۰۲۱۲.۳ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در شهر جدید هشتگرد در بهمن ۱۴۰۲۴.۸ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در شهر جدید هشتگرد در فروردین ۱۴۰۳۱۰.۵ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در شهر جدید هشتگرد در اردیبهشت ۱۴۰۳۴.۰ میلیون تومانضعیف