پست ملک
cart payment imageتماس با ما

تحلیل قیمت زمین در کمال‌شهر کرج

استان البرز

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در کمال‌شهر کرج

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در کمال‌شهر کرج

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در کمال‌شهر کرج در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در کمال‌شهر در شهریور ۱۴۰۱۵.۵ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در کمال‌شهر در مهر ۱۴۰۱۵.۵ میلیون تومانضعیف