پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در آغوزداربن کلاردشت

استان مازندران

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در آغوزداربن کلاردشت

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در آغوزداربن کلاردشت

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در آغوزداربن کلاردشت در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در آغوزداربن در شهریور ۱۴۰۱۴.۳ میلیون تومانضعیف