پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در مناطق مختلف کلاردشت

استان مازندران

متوسط قیمت زمین در محدوده‌های مختلف کلاردشت بر روی نقشه

قیمت‌ها با پنج رنگ مختلف از رنگ سبز (ارزانترین) تا رنگ قرمز (گرانترین) بر روی نقشه کلاردشت مشخص شده‌اند.

تحلیل نموداری قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در کلاردشت

تحلیل حداکثر و حداقل قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در کلاردشت

گرانترین قیمت ثبت شده زمین در کلاردشت:

  • قیمت ثبت شده: هر متر مربع زمین ۱۷.۰۰ میلیون تومان
  • محدوده: طبرسو
  • زمان ثبت: دی ۱۴۰۱

ارزانترین قیمت ثبت شده زمین در کلاردشت:

  • قیمت ثبت شده: هر متر مربع زمین ۱.۰۰ میلیون تومان
  • محدوده: کلمه
  • زمان ثبت: شهریور ۱۴۰۱

آنالیز میانگین قیمت زمین در مناطق مختلف کلاردشت

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در مناطق مختلف کلاردشت در ماه‌های مختلف
محدودهمیانگین قیمت میلیون تومان
میانگین قیمت زمین در ازو۲.۰
میانگین قیمت زمین در والت۲.۱
میانگین قیمت زمین در سیرگاه۲.۶
میانگین قیمت زمین در سنار۳.۱
میانگین قیمت زمین در اسپندکلا۳.۴
میانگین قیمت زمین در الیت۳.۵
میانگین قیمت زمین در کلمه۳.۷
میانگین قیمت زمین در چلاجور۳.۷
میانگین قیمت زمین در واحد۴.۲
میانگین قیمت زمین در آغوزداربن۴.۳
میانگین قیمت زمین در طویدره۴.۷
میانگین قیمت زمین در ولبال۵.۱
میانگین قیمت زمین در پی قلعه۵.۲
میانگین قیمت زمین در باندر۵.۴
میانگین قیمت زمین در کردیچال۵.۷
میانگین قیمت زمین در مرزن آباد۵.۸
میانگین قیمت زمین در کلنو۵.۸
میانگین قیمت زمین در گویتر۶.۱
میانگین قیمت زمین در بنفشه ده۶.۵
میانگین قیمت زمین در لشسر۶.۷
میانگین قیمت زمین در طبرسو۷.۰
میانگین قیمت زمین در دلیر۷.۰
میانگین قیمت زمین در مکارود۷.۱
میانگین قیمت زمین در کردمحله۷.۳
میانگین قیمت زمین در لاهو۸.۴
میانگین قیمت زمین در مجل۸.۴
میانگین قیمت زمین در حسن کیف۸.۷
میانگین قیمت زمین در اویجدان۸.۷
میانگین قیمت زمین در شهرک هوانیروز (خلبانان، پامچال)۸.۹
میانگین قیمت زمین در فرهنگیان۸.۹
میانگین قیمت زمین در رودبارک۹.۲
میانگین قیمت زمین در اجابیت۹.۹
میانگین قیمت زمین در خیابان معصومی۱۰.۶
میانگین قیمت زمین در ارکیده۱۰.۸
میانگین قیمت زمین در خیابان اجابیت۱۲.۴
میانگین قیمت زمین در خیابان پاسداران۱۳.۴
میانگین قیمت زمین در گرک پس۱۳.۶