پست ملک

تحلیل قیمت زمین در مناطق مختلف کلاردشت

استان مازندران

متوسط قیمت زمین در محدوده‌های مختلف کلاردشت بر روی نقشه

قیمت‌ها با پنج رنگ مختلف از رنگ سبز (ارزانترین) تا رنگ قرمز (گرانترین) بر روی نقشه کلاردشت مشخص شده‌اند.

تحلیل نموداری قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در کلاردشت

تحلیل حداکثر و حداقل قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در کلاردشت

گرانترین قیمت ثبت شده زمین در کلاردشت:

  • قیمت ثبت شده: هر متر مربع زمین ۱۷.۰۰ میلیون تومان
  • محدوده: طبرسو
  • زمان ثبت: دی ۱۴۰۱

ارزانترین قیمت ثبت شده زمین در کلاردشت:

  • قیمت ثبت شده: هر متر مربع زمین ۱.۰۰ میلیون تومان
  • محدوده: کلمه
  • زمان ثبت: شهریور ۱۴۰۱

آنالیز میانگین قیمت زمین در مناطق مختلف کلاردشت

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در مناطق مختلف کلاردشت در ماه‌های مختلف
محدودهمیانگین قیمت میلیون تومان
میانگین قیمت زمین در سیرگاه۲.۰
میانگین قیمت زمین در چلاجور۲.۱
میانگین قیمت زمین در والت۲.۱
میانگین قیمت زمین در سنار۲.۸
میانگین قیمت زمین در الیت۳.۵
میانگین قیمت زمین در گویتر۳.۵
میانگین قیمت زمین در اسپندکلا۳.۹
میانگین قیمت زمین در واحد۴.۲
میانگین قیمت زمین در آغوزداربن۴.۳
میانگین قیمت زمین در کلنو۴.۶
میانگین قیمت زمین در طویدره۴.۷
میانگین قیمت زمین در کلمه۵.۰
میانگین قیمت زمین در پی قلعه۵.۲
میانگین قیمت زمین در باندر۵.۴
میانگین قیمت زمین در مرزن آباد۵.۴
میانگین قیمت زمین در کردیچال۵.۷
میانگین قیمت زمین در ولبال۵.۸
میانگین قیمت زمین در مکارود۶.۰
میانگین قیمت زمین در لشسر۶.۷
میانگین قیمت زمین در طبرسو۷.۰
میانگین قیمت زمین در کردمحله۷.۳
میانگین قیمت زمین در لاهو۷.۵
میانگین قیمت زمین در مجل۷.۷
میانگین قیمت زمین در حسن کیف۷.۹
میانگین قیمت زمین در اویجدان۸.۷
میانگین قیمت زمین در فرهنگیان۸.۹
میانگین قیمت زمین در شهرک هوانیروز (خلبانان، پامچال)۹.۰
میانگین قیمت زمین در رودبارک۹.۲
میانگین قیمت زمین در اجابیت۹.۹
میانگین قیمت زمین در خیابان معصومی۱۰.۶
میانگین قیمت زمین در ارکیده۱۰.۸
میانگین قیمت زمین در خیابان اجابیت۱۲.۴
میانگین قیمت زمین در خیابان پاسداران۱۳.۴
میانگین قیمت زمین در گرک پس۱۳.۶