پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در سیرگاه کلاردشت

استان مازندران

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در سیرگاه کلاردشت

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در سیرگاه کلاردشت

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در سیرگاه کلاردشت در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در سیرگاه در مرداد ۱۴۰۱۱.۸ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در سیرگاه در شهریور ۱۴۰۱۲.۳ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در سیرگاه در اسفند ۱۴۰۲۳.۸ میلیون تومانضعیف