پست ملک

تحلیل قیمت زمین در طبرسو کلاردشت

استان مازندران

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در طبرسو کلاردشت

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در طبرسو کلاردشت

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در طبرسو کلاردشت در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در طبرسو در مرداد ۱۴۰۱۲.۰ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در طبرسو در شهریور ۱۴۰۱۲.۰ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در طبرسو در دی ۱۴۰۱۱۷.۰ میلیون تومانضعیف