پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در طبرسو کلاردشت

استان مازندران

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در طبرسو کلاردشت

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در طبرسو کلاردشت

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در طبرسو کلاردشت در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در طبرسو در مرداد ۱۴۰۱۲.۰ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در طبرسو در شهریور ۱۴۰۱۲.۰ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در طبرسو در دی ۱۴۰۱۱۷.۰ میلیون تومانضعیف