پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در گویتر کلاردشت

استان مازندران

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در گویتر کلاردشت

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در گویتر کلاردشت

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در گویتر کلاردشت در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در گویتر در مرداد ۱۴۰۱۴.۶ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در گویتر در شهریور ۱۴۰۱۲.۴ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در گویتر در فروردین ۱۴۰۳۵.۵ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در گویتر در اردیبهشت ۱۴۰۳۱۲.۰ میلیون تومانضعیف