پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در فرهنگیان کلاردشت

استان مازندران

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در فرهنگیان کلاردشت

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در فرهنگیان کلاردشت

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در فرهنگیان کلاردشت در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در فرهنگیان در آذر ۱۴۰۱۷.۹ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در فرهنگیان در دی ۱۴۰۱۱۰.۰ میلیون تومانضعیف