پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در رودبارک کلاردشت

استان مازندران

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در رودبارک کلاردشت

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در رودبارک کلاردشت

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در رودبارک کلاردشت در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در رودبارک در شهریور ۱۴۰۱۱۲.۲ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در رودبارک در آبان ۱۴۰۱۱۱.۰ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در رودبارک در بهمن ۱۴۰۱۴.۵ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در رودبارک در اردیبهشت ۱۴۰۲۱۳.۵ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در رودبارک در آبان ۱۴۰۲۵.۰ میلیون تومانضعیف